Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår beslutsprocess. Samtidigt som vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former, ska den även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och minimera negativ påverkan på den inre och yttre miljön. Gladiator Entreprenad AB medverkar aktivt till att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom återanvändning eller återvinning av produkter och avfall. Vi påverkar och hjälper våra kunder aktivt i sitt miljöarbete att välja produkter och tjänster med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Våra medarbetare ska kontinuerligt ha den utbildning och instruktioner som krävs för uppdraget, både gällande miljö och kvalitet. Gladiator Entreprenad AB:s kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar. Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris, tryggt och säkert. Företagets personal ska ha kompetens, resurser, utbildning och befogenheter att lösa arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön beaktas vid inköp av fordon, maskiner samt produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen.

Vid utförande av alla entreprenad- och transportuppdrag, materialleveranser och därtill förekommande förmedlingsuppdrag ska företaget i sin tjänsteutövning alltid agera så att en hög trafiksäkerhet kan förverkligas. Gladiator Entreprenad AB ska därmed bidra till en trygghets- och säkerhetskänsla för alla medarbetare, kunder och övriga intressenter. I all sin tjänsteutövning ska verksamheten alltid sträva mot nollvisionens förverkligande.